دومین رئیس جمهور زن در هند که از یک جامعه قبیله‌ای است، امروز در پارلمان سوگند یاد کرد.