انصارالله یمن از دومین حمله علیه فرودگاه ملک خالد در عربستان سعودی خبر داد.