در ادامه موج استعفا در دولت انگلیس، سه مقام ارشد دیگر این کشور نیز از مقام خود کناره‌گیری کردند.