دولت چین هفت مقام تایوانی را به اتهام تلاش زیاد برای استقلال این جزیره، تحریم کرد.