لغو سیاست تک فرزندی و جایگزینی سیاست ۲ فرزندی که از ۵ سال پیش در چین به مورد اجرا گذاشته شده تاثیر چندانی در افزایش علاقه خانوار‌های شهری چینی به فرزندآوری نداشته است.