نویسندگان این مقاله همچنین به سؤال مهم دیگری پاسخ ندادند: آیا انجام واکسیناسیون سوم منطقی یا منصفانه است، در حالی که در بسیاری از کشورها تعداد زیادی از مردم هنوز منتظر اولین واکسیناسیون خود هستند؟