در تداوم تنش بین هند و چین و رزمایش‌های چین در منطقه، مقام‌های هندی چین را به نظامی کردن تنگه تایوان متهم کردند.