وزیر دفاع ترکیه تاکید کرد، حضور سربازان ترک در لیبی به خاطر حفاظت از حقوق و منافع شهروندان لیبیایی و کمک به آنها است.