مبارزه بر سر زباله نشان دهنده نزول شدید و سریع سطح زندگی در بیروت است چرا که لبنان در میانه یکی از بدترین بحران‌های مالی جهان در تاریخ معاصر در حال غرق شدن است.