به گفته گوگل در «تروت» جلوی انتشار مطالب ترویج دهنده خشونت و تشویق به خشونت فیزیکی گرفته نمی‌شود.