به دنبال تحقیر سرباز آمریکایی توسط گروهی از جوانان ترکیه در استانبول، ۱۷ نفر توسط نیروهای امنیتی این کشور دستگیر شدند.