وزارت بهداشت فرانسه با انتشار بیانیه‌ای شرکت‌های داروسازی را به ایجاد انباری از دارو‌های مورد نیاز در بازار داخلی ملزم کرد.