وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به ارتش این رژیم دستور داد که همچنان در وضع آماده باش باقی بمانند.