آمریکا با طرح بهانه ای جدید به دنبال دستبرد به دارایی های ایران است.