پیروزی طالبان باعث شده تا کشاورزان شاهدانه از پرداخت‌های مضاعف غیررسمی به دو گروه طالبان و مقامات محلی سابق رها شوند.