رئیس سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا (آم‌ای۶) مدعی شد که در تمایل ایران برای دستیابی به توافق، تردید وجود دارد.