اولین جلسه پنجمین دوره مجلس نمایندگان عراق با شروع درگیری بین دو جریان سیاسی و انتقال رئیس سنی این مجلس به بیمارستان همراه شد.