معترضان یونانی، با کوکتل مولوتف و پرتاب سنگ، به سمت ساختمان پلیس در حومه آتن حمله کردند.