ارتش عراق به همراه نیروهای بسیج مردمی این کشور در نقاط مختلف با هسته های مخفی داعش مقابله کردند که در نتیجه این درگیری ها ۳ نفر به شهادت رسیدند.