ده ها نهاد فلسطینی و بین المللی تحقیقات دیوان کیفری بین المللی پیرامون جنایات صهیونیست ها علیه ملت فلسطین را خواستار شدند.