– یکی از کالج‌های قدیمی دانشگاه کمبریج از دادگاه خواست یک نماد دوران برده‌داری را حذف کند.