سازمان عفو بین الملل از ایتالیا خواست محدودیت‌های سخت ضد کرونایی را تغییر دهد تا از تبعیض علیه افراد واکسینه نشده جلوگیری شود.