کمیساریای عالی انتخابات عراق از دعوت از ۷۱ کشور و سازمان بین المللی برای نظارت بر انتخابات پارلمانی عراق خبر داد.