در میان اعتراضات برای برگزاری مسابقات المپیک توکیو، درخواست یک گروه از حامیان حیوانات بیشتر جلب توجه کرده است.