«مِی ماسک»، مادر ایلان ماسک از مردم خواسته است که با پسرش بد رفتاری نکنند.