رئیس‌جمهور آمریکا در آستانه برگزاری جلسه کنگره به منظور تأیید آرای الکترال ایالت‌ها از معاون خود خواسته این آرا را تأیید نکند تا وی در انتخابات پیروز شود.