رئیس جمهور آمریکا از جامعه اطلاعاتی این کشور خواست گزارشی درباره منشاء ویروس کرونا تهیه کنند که دو محور شیوع طبیعی و آزمایشگاهی کرونا را مد نظر قرار دهد.