در زمانی که جنبش النهضه تونس خواستار اتحاد احزاب مخالف « قیس سعید»، رئیس جمهور تونس شده، درخواست ها برای استعفای «نجلاء بودن»، نخست وزیر این کشور افزایش یافته است.