بسیاری از کشورهای جهان از سازمان جهانی بهداشت درخواست کردند تا مشخص شدن منشأ کرونا، به تحقیقات خود ادامه دهد.