داعش مسؤولیت حمله به ارتش لیبی در جنوب این کشور را برعهده گرفت.