فوتبالیست برزیلی برای فرار از اوکراین باید طی یک ماموریت ویژه جان یک زن را نجات می داد.