پترو پروشنکو که در حال حاضر خارج از کشور به سر می‌برد هنوز در خصوص این حکم اظهار نظر نکرده است؛ وی اما وعده داده که روز هفدهم ژانویه به اوکراین بازگردد.