در سال ۲۰۱۸ دوحه شکایتی را به دادگاه کیفری بین المللی علیه امارات ارائه و این کشور را به انجام نقض مداوم حقوق بشر در حق قطری ها متهم کرده بود.