یک روزنامه کویتی از خودکشی یکی از کارکنان امنیتی سفارت آمریکا در کویت خبر داد.