باشگاه چلسی در حال تحقیقات در خصوص مرگ یکی از مدیران پیشین این باشگاه است.