درصورت اثبات جرم، شکیرا به هشت سال و دو ماه زندان محکوم خواهد شد.