گروه مهندسی نوار غزه حدود ۱۲۰۰ بمب و خمپاره منفجر نشده که توسط رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲ روزه به غزه شلیک شده بود را خنثی سازی کرده است.