سخنگوی وزارت خارجه گفت: اکنون در نقطه اعلام توافق قرار نداریم، چراکه برخی نقاط کلیدی و محدود باقی مانده است.