نزدیک به ۲ هزار سودانی از خشونت‌های غرب دارفور به چاد گریختند.