تجمعاتی در تعطیلات آخر هفته در کلمبوس برای حمایت از خانواده یک جوان سیاهپوستی که به ضرب گلوله پلیس آمریکا کشته شد برگزار خواهد شد.