عملکرد بسیار ضعیف مودی و خشم عمومی از وضعیت اسف‌بار مدیریت موج جدید کرونا در این کشور، موقعیت نخست‌وزیر محبوب هند را دچار چالش کرده است.