آمریکا بازگشت قدرت از ارتش برمه به دولت منتخب این کشور را خواستار شد.