رسانه‌های سوری از هلاکت سخنگوی «هیئه تحریر الشام»‌ خبر دادند.