یک خبرنگار افشاگر در زندانی در چین دست به اعتصاب غذا زده است.