رسانه انگلیسی از انقلاب بزرگ در تیم هال سیتی خبر داد.