تدابیر فوق العاده دولت آلمان برای مقابله با بحران کمبود انرژی، شامل خاموشی‌های گسترده در این کشور با هدف صرفه جویی در مصرف برق است.