نتیجه تحقیق جدید دانشمندان نشان می‌دهد که تعداد خارپشت‌های دریایی با اسیدی شدن اقیانوس‌ها بیشتر شده و افزایش جمعیت این گونه تهدیدی برای جنگل‌های کلپ زیر دریا و حیات سایر جانداران دریایی است.