وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که دولت بایدن با ارائه طرحی منصفانه (!) و در چارچوب سازمان ملل، به دنبال حل بحران یمن است.