مجموعه ای از پهپادها صبح امروز پایگاه هوایی بلد را هدف قرار دادند.