خورشید به طور نسبتا منظم شراره‌هایی را بیرون می‌زند و آنها می‌توانند فناوری ما را ویران کنند.